Våra projekt

Design och beräkningsunderlag

Väggelement ytter 

Smart Development tillsammans med några av våra samarbetspartners utvecklar vi konstruktionsunderlag för väggelement. Målsättningen med arbetet är att under juni månad 2014 presentera ett komplett underlag för att gjuta väggelement med enbart basaltfiber armering. I detta fall en kombination av basbarsTM och MinibarsTM. Vi avser att i ett första steg reducera betongmängden genom att beräkna en ytterskiva med en tjocklek om 40 mm och en innerskiva med en tjocklek om 60 mm. Isoleringstjockleken är tänkt att vidmakthållas på nuvarande nivå om 300 mm. Då kan vi producera ett väggelement med en total tjocklek inklusive isolering om ca 400 mm jämfört med dagens ca 520 mm. Vi bedömer att konstruktionen materialmässigt blir ca 15 - 25 % billigare att producera. Utöver detta tillkommer besparingar i arbetstid, transporter, m m.

Nästa steg blir att konstruera och beräkna ett väggelement där ytterskivan är 25 mm tjock och en innerskiva som är 30 mm tjock med en effektivare isolering. Härigenom kan vi reducera väggelementets totala tjocklek ytterligare. Med denna konstruktion kan vi reducera tjockleken till ca 220 mm. 

Med de tunnare väggelement kan boytan ökas med ca 300 mm per löpmeter väggelement. Med ett kvadratmeterpris om 50 000 kronor ger det en ökad intäkt om 15 000 kronor per löpmeter vägg för en viss given bottenyta.

Väggelement inner

Storskaliga tester och i bostadsproduktion har visat på att vi kan reducera materialkostnaden från 135 kronor till 108 kronor per kvadratmeter innervägg. Detta har åstadkommits genom att reducera stålarmeringen och kombinera denna med ReforceTech MinibarsTM, en hybridlösning. Stålarmering har endast använts vid de lastbärandepunkterna samt mellan våningsplan. utöver detta har produktionstiden reducerats med 50 %. Smart Development kommer att tillsammans med ÅF beräkna detta och tillhandahålla denna konstruktionsberäkning till våra kunder. metoden är tillämpbar både för prefabricering och vid platsgjutning.

Övriga prefabricerade produkter

Smart Development har sedan tidigare testat ReforceTech BasbarTM i bl a L-Stöd för konsumentmarknaden med mycket goda resultat. Vi har testat storlekar upp till 1 meter höga och 2 meter långa med en tjocklek om 50 mm vilka uppfyller 4 kN kravet. Fördelarna med en sådan konstruktion för konsumenterna är många t ex väger hälften så mycket som de med stålarmering, lättare att installera och medger en längre livslängd.