Om Smart Development Sweden AB

Smart Development Sweden AB

Smart Development Sweden AB har arbetat tillsammans med ReforceTech sedan 2008 med att introducera och distribuera ReforceTech basaltfiber produkter nationellt och internationellt. Under denna period har vi kunnat konstatera att införa ett nytt material på en marknad där höga krav på vetenskaplig grund finns, tar tid. Efterhand fördjupat vetenskapligt och praktiskt underlag ökat har också intresset för materialet stigit. Vi kan nu konstatera att basaltfiber armering i betong ger många fördelar och framför allt sänker kostnaderna med ca 15 - 25 % jämfört med motsvarande stålarmerade produkter.

ReforceTech basaltfiber produkter

Smart Development Sweden AB är ReforceTech distributör i Sverige. ReforceTech utvecklar och producerar olika basaltfiber produkter avsedda för i första hand armering av betong och asfalt. Dessa produkter har genomgått omfattande tester bl a hos DNV (Den Norske Veritas), University of Akroon (USA), University of Aachen (Tyskland), Queens University Northern Ireland, NTNU (Norge), m fl. DNV har utfärdat ett "Certificate of Fitness" samt utarbetat omfattande "Design Guidelines". Under hösten hoppas vi att Euro Code gruppen för fiberarmering påbörjar sitt arbete med att "Eurocodefiera" MiniBars.

ReforceTech produkter används idag inom flera olika områden både i prefabricerat och platsgjutet. Några exempel är ytterskiva och innerskiva i väggelement, flytande pontoner, brodäck, tunnelelement, golv, spårvägshållplatser och busshållplatser, m m. Genom en noggran uppföljning genom att upprätta så kallade "Business Cases" och beräkningar har vi konstaterat att den genomsnittliga kostnadsreduktionen ligger på omkring 20 %. Förutom denna har andra besparingar på t ex växthusgasutsläppen uppstått. I många fall har också en bättre arbetsmiljö åstadkommits genom ett färre antal tunga lyft, mindre hantering av stålarmering, färre tunga transporter till och från arbetsplatsen, mm. 

Design och utveckling

Smart Development bedriver design- och utvecklingsarbete av betongprodukter tillsammans med prefabrikanter och välrenomerade konstruktionsföretag. Målsättningen med detta arbete är dels att använda oss av basaltfiberarmeringens tekniska och miljövänliga egenskaper. Vår erfarenhet visar att många betongprodukter kan ges ny design genom att byta ut hela eller delar av dess stålarmering samtidigt som kostnader, vikt, livslängd och växthusgasutsläppen kan reduceras avsevärt. Några exempel är tunnare ytterskiva på väggelement, lättare och effektivare pontoner, skydd mot tredje man, etc. Smart Development har och kommer kunna erbjuda färdiga konstruktioner vilka är designade och beräknade för ReforceTech basaltfiberarmering. Konstruktionerna sparar stora kostnader materialmässigt och reducerar växthusgasutsläppen avsevärt.

Produktion

Smart Development kan erbjuda viss produktions- och konstruktionskapacitet via vår samarbetspartner KilenKrysset Prefab i Strängnäs. Kilenkrysset Prefab är en prefabrikationanläggning i KilenKrysset koncernen vilken kan producera alla typer av prefabricerade betongkonstruktioner. I anläggningen har och sker utveckling av produktionsutrustning samt prototyputveckling av Smart Developments egenutvecklade produkter.