Välkommen till Smart Development Sweden!

Smart Development Sweden AB är ett distributions och utvecklingsföretag för i första hand basaltfiber armering i betong. Vårt geografiska område är i första hand Sverige och i andra hand företag från andra länder. Vi distribuerar ReforceTech basaltfiber produkter som t ex Busbars, Minibars, Geogrid, etc. Information om dessa produkter hittar ni under "Våra produkter".

På utvecklingssidan utvecklar vi tillsammans med de ledande konstruktions- och konsultföretagen och prefabrikanter i Sverige olika lösningar för prefabricerade betongprodukter där basaltfiberarmering ersätter stålarmering eller kompletterar denna. De lösningar som vi erbjuder är konstruktioner vilka är hållfasthetsberäknade och konstruktionsunderlag är utarbetade. Dessa bygger på basaltfiberarmering i betong där basaltens egenskaper utnyttjas för att åstadkomma billigare, lättare, lägre växthusgas utsläpp samt långsiktigt hållbarare produkter.

Vad är basalt och basaltfiber?

Basalt är en magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung. I oomvandlat tillstånd är basalt en svart bergart medan vittring leder till gulbruna, rödbruna eller grönaktiga färger. Basalter är finkorninga och kornstorleken är oftast mindre än 0, 5 mm. Basalt är basisk eftersom innehållet av kiseloxid är omkring 49 viktsprocent.

Basaltfiber är en blandning av olika mineraler och basalt som krossats och smälts till långa tunna trådar med en diameter omkring 14 - 17 mikrometer. Fibern sätts samman i buntar med ett visst bestämt antal fibrer oftast 600 eller fler fibrer så kallat TEX. Basalt fibern har en draghållfasthet på över 2 600 MPa ca 5 gånger högre än för stål. Eftersom basaltfibern i sig självt är basisk så passar den utmärkt tillsammans med betong eftersom betongen är alkalisk eller basisk.

Basaltfiberns unika egenskaper är korrosionsfrihet, hög draghållfasthet och ingen elektrisk eller magnetisk interferens. Dessa medger nya möjligheter att reducera mängden betong så kallade täckskickt som normalt är till för att skydda stålarmeringen från korrosion. Reduceringen av betongmängden medför en mindre mängd cement och ger en lättare slutprodukt vilket reducerar mängden växthusgas utsläpp och reducerar kostnaderna.